Miljöinformation

Vi har ett gemensamt ansvar för att värna miljön i och runt de vatten vi använder för bad- och båtliv. Tack för att vi hjälps åt med det.

Vi har samlat viktiga förhållningsregler nedan.

  • Ej miljöfarlig avfall kastas i kommunens sopbehållare vid Krokviksstrandens toaletter.
  • Båtägaren ansvarar för att alla slags sopor bortforslas och inte lämnas inom hamnområdet. Detta gäller även uttjänta batterier, oljor och dylikt. Vid behov deponeras detta på en av kommunens återvinningscentraler.
  • Föreningen förväntar sig att båtägare använder moderna miljövänliga bottenfärger anpassade för västkustbruk. De som säljer bottenfärger kan hjälpa dig att välja ett miljövänligt alternativ.
  • Stor försiktighet skall iakttas vid länspumpning av båt, så att inte av olja eller förorenat slagvatten pumpas ut i hamnen.
  • Båtägaren skall tillse att inget utsläpp av WC-avloppsvatten sker från båten. Tömning skall ske i en hamn som har anordning för tömning av WC/toalett, exempelvis Gårda Brygga eller Bua.

Nedan punkter omfattas av lagkrav och föreningen är skyldig att informera båtägare att efterfölja. Om det framkommer att vid en eventuell inspektion eller anmälan att detta inte efterföljts kan föreningen få betala en sanktionsavgift. Denna sanktionsavgift kommer föreningen att vidarebefordra tillaktuell båtägare.

  • Slipning och målning av båt får inte ske i hamnområdet. Slipning och målning på annan plats får ske om man använder väl tilltagen skyddsduk under så att allt slipdamm och båtbottenfärg samlas upp och transporteras till ”farligt avfall”-deponi.
  • Vid upptagning av båt skall båten spolas av på spolplattan i Gårda Brygga som vi har avtal med.