Närvaro i- och upptagning bryggor

Att vara andelsägare i bryggan innebär en lustfylld ”skyldighet” att delta på arbetsdagarna. Att delta innebär i regel att man deltar hela arbetsdagen.

Våren 2020 kom andelsägarna i bryggan överens om följande regler för frånvaro som föreningens årsstämma därefter fattade beslut om. I samband med beslutet fick alla bryggplatser ett fritt frånvarotillfälle som generell kompensation för tidigare arbetsdagar.

Regelverket 

 1. Efter deltagande tre gånger i rad tjänar man in ett frånvarotillfälle. Injänande-tillfällen avser alla i- och upptagningstillfällen. Andelsägaren kan inte ta ut frånvarotillfällen i förskott.
 2. Medlem får spara max två frånvarotillfällen. 
 3. Vid frånvaro utöver fria tillfällen så får andelsägaren erlägga 1500 kr (vite). Det gäller endast tidigt annonserade i- och upptagningstillfällen.
 4. Viten tas ej ut för i- och upptagningsdagar arbetsdagar (ordinarie och reservdag) utanför annonserade tillfällen (när väder eller annan omständighet inte medgett i- eller upptagning.)
 5. Banken med intjänadetillfällen följer andelen oavsett vem som äger den.
 6. Det är alltid andelsägaren som är ansvarig för närvaron på arbetsdagarna och också betalningsskyldig vid frånvaro utöver fria tillfällen.
 7. Andelsägare kan skicka en ersättare som då ska vara över 18 år och i övrigt bedömas ha möjlighet att vara till nytta.
 8. Styrelsen ska informera andelsägaren om i – och upptagningstillfällen senast två månader innan arbetsdag.
 9. Det åligger andelsägaren att tillse att rätt e-mailadress är registrerade till bryggdelägare och eventuell andrahandshyresgäst.
 10. Andelsägaren är skyldig att tillse att all information till eventuell andrahandshyresgäst når denne.
 11. Anmälan till styrelsen att andelsägaren avser nyttja ett intjänat frånvarotillfälle ska ske via mail senast 2 veckor innan aktuellt i – och upptagningstillfällen (gäller både ordinarie tillfälle och reservtillfälle). Skickas till info@asabatforening.se
 12. Max tre andelsägare medges frånvaro vid varje tillfälle. Eventuell begäran om frånvaro utöver det avgörs från fall till fall av styrelsen. Frånvarobegäran hanteras enligt principen ”First come first served”.
 13. Styrelsen ansvarar för att hålla register över intjänande. Det åligger andelsägare att tillse att man blivit avprickad på lista.

Frågor eller funderingar. Skicka ett mail till info@asabatforening.se